Etický kodex NašeTéma.cz

  1. Odpovědnost a pravdivost: NašeTéma.cz se zavazuje poskytovat přesné a aktuální informace. Chyby a nepřesnosti, jakmile jsou identifikovány, budou okamžitě opraveny. NašeTéma.cz se zavazuje k dodržování nejvyšších standardů žurnalistické etiky a integrity.
  2. Respekt a spravedlnost: NašeTéma.cz respektuje důstojnost všech jednotlivců a komunit. Zdržíme se jakéhokoli druhu diskriminace na základě rasy, náboženství, pohlaví, věku, národnosti, politického přesvědčení nebo jakéhokoli jiného osobního atributu. V našich článcích se snažíme být spravedliví a vyvážení.
  3. Nezávislost a transparentnost: NašeTéma.cz je nezávislým magazínovým serverem. NašeTéma.cz se zavazuje k transparentnosti ve svých textech a v redakčních rozhodnutích.
  4. Ochrana soukromí: NašeTéma.cz respektuje právo jednotlivců na soukromí. Osobní informace budou zveřejněny pouze tehdy, pokud jsou nezbytné pro kontext článku a pokud je jejich zveřejnění v souladu s právními předpisy.
  5. Umělá inteligence (AI): K tvorbě textového obsahu nepoužíváme žádné z nástrojů umělé inteligence. Občas použijeme k tvorbě obrázku AI, tuto skutečnost vždy v popisu obrázku přiznáme. Někdy také umělou inteligenci použijeme ke korektuře textů, vždy to ale přiznáme pod textem článku. Snažíme se AI používat co nejméně.